Τελευταία Νέα

Το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης της γερανογέφυρας βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, ο οποίος προέκυψε μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης. Του έχουν παραχωρηθεί τα σχέδια και η πολεοδομική άδεια και έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προεργασίες. Το χρονοδιάγραμμα του έργου αναφέρει ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 29/12. Τυχόν καθυστερήσεις θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα επιτρέπουν τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών. 

Χθες 13 Ιουλίου κατατέθηκε επιτυχώς ο φάκελος για την απόκτηση της πολεοδομικής άδειας που απαιτείται στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ , περιλαμβάνοντας τα σχέδια όλων των Ινστιτούτων ( ΙΔΕΠ,ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ, ΙΝΕΒ) για τις νέες τους εγκαταστάσεις.

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου πειραματικού θερμοκηπίου του ΙΝΕΒ, το οποίο θα βοηθήσει στη μελέτη φυτών και μικροοργανισμών, και κυρίως στην εκμαίευση πληροφοριών από τη γενετική δομή τους, και από τα παραγώμενα από αυτά προϊόντα.

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού του ΙΠΤΗΛ, όπως προτάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. Παρατίθενται τρισδιάστατες απεικονίσεις του σπιτιού και του περιβάλλοντα χώρου. 

 

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου γραφειακού χώρου από τις καινούργιες εγκαταστάσεις του ΙΔΕΠ, όπως προτάθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. Παρατίθενται τρισδιάστατες απεικονίσεις μέρους των εγκαταστάσεων. Στις εικόνες φαίνεται και ο καινούργιος γραφειακός χώρος που θα συνοδεύει τον πιλοτικό φωτοβιοαντιδραστήρα.