Νέο Αρχιτεκτονικό σχέδιο Γραφειακού χώρου για το ΙΔΕΠ

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου γραφειακού χώρου από τις καινούργιες εγκαταστάσεις του ΙΔΕΠ, όπως προτάθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. Παρατίθενται τρισδιάστατες απεικονίσεις μέρους των εγκαταστάσεων. Στις εικόνες φαίνεται και ο καινούργιος γραφειακός χώρος που θα συνοδεύει τον πιλοτικό φωτοβιοαντιδραστήρα.