Εγκατάσταση γερανογέφυρας

Το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης της γερανογέφυρας βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, ο οποίος προέκυψε μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης. Του έχουν παραχωρηθεί τα σχέδια και η πολεοδομική άδεια και έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προεργασίες. Το χρονοδιάγραμμα του έργου αναφέρει ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 29/12. Τυχόν καθυστερήσεις θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα επιτρέπουν τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών.